Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2019-09-22
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:

1. mgr farm. Paweł Balsamski
2. mgr farm. Andrzej Bednarz
3. mgr farm. Beata Dominek-Piasta
4. mgr farm. Zdzisław Gawroński
5. mgr farm. Krzysztof Grzesik
6. mgr farm. Ryszard Jasiński
7. dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
8. mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
9. mgr farm. Justyna Kiedrowska
10. dr n. przyr. Kazimiera Klementys
11. dr n. farm. Mikołaj Konstanty
12. mgr farm. Konrad Kotapka
13. mgr farm. Monika Kubara
14. dr n. farm. Bożena Kwaśniak
15. mgr farm. Dominik Lakota
16. mgr farm. Krzysztof Majka
17. mgr farm. Roman Misiak
18. prof. Dionizy Moska
19. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
20. dr n. farm. Stanisław Piechula
21. mgr farm. Łukasz Przewoźnik
22. mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek
23. mgr farm. Michał Rzepczyk
24. mgr farm. Małgorzata Sokół
25. mgr farm. Jan Stasiczek
26. mgr farm. Karolina Szczepanik
27. mgr farm. Marzanna Szulc
28. mgr farm. Włodzimierz Wdowski
29. mgr farm. Jakub Wilczok
30. mgr farm. Grzegorz Zagórny (zmarł 17 grudnia 2018 r.)
________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).


Art. 29. [Kompetencje okręgowej rady aptekarskiej]

Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13;
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu aptekarzy;
3) określa wysokość składki członkowskiej;
4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 7. [Zadania samorządu aptekarskiego]

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza 13 ;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony);
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza 14 oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony);
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza 15 ;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy 16 oraz sądownictwa polubownego;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska