Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-04-02
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII Kadencji

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:

mgr farm. Andrzej Bednarz
mgr farm. Ewa Bilińska-Lis
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
mgr farm. Zdzisław Gawroński
mgr farm. Małgorzata Gurgul-Pełka
mgr farm. Krzysztof Grzesik
mgr farm. Ryszard Jasiński
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Ewelina Kaczmarek
mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
mgr farm. Justyna Kiedrowska
dr n. przyr. Kazimiera Klementys
mgr farm. Konrad Kotapka
mgr farm. Monika Kubara
mgr farm. Konrad Kulak
dr n. farm. Bożena Kwaśniak
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Agnieszka Lipska
mgr farm. Krzysztof Majka
mgr farm. Tomasz Majka
mgr farm. Katarzyna Maks
mgr farm. Hanna Mączyńska-Małozięć
dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
mgr farm. Łukasz Przewoźnik
dr n. farm. Igor Rymkiewicz
mgr farm. Michał Rzepczyk
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Marzanna Szulc
dr n. farm. Grażyna Świerczek-Zięba
mgr farm. Włodzimierz Wdowski
________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).


Art. 29. [Kompetencje okręgowej rady aptekarskiej]

Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13;
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu aptekarzy;
3) określa wysokość składki członkowskiej;
4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 7. [Zadania samorządu aptekarskiego]

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza 13 ;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony);
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza 14 oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony);
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza 15 ;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy 16 oraz sądownictwa polubownego;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska