Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-05-26
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Tryb przyjmowania i przekazywania zażaleń i odwołań

Od uchwały Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej służy stronie prawo wniesienia środków odwoławczych.

Odwołanie od uchwały Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej podjętej w sprawie dotyczącej:

- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 4, 4b, 4f ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich)
- zawieszenia farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu czasowym określonych czynności (art. 18 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich)
- stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu (art. 18a ustawy o izbach aptekarskich)

strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zażalenie od uchwały Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej podjętej w sprawach:

1. Zaświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia apteki wydanej w trybie art. 217 KPA

strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 1496 ze zmianami).

Art. 19.
1. Od uchwał okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 4, 4b, 4f ust. 1 art. 18 ust. 3 i art. 18a, (tj. prawa wykonywania zawodu farmaceuty) przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.
2. Do uchwał samorządu, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.

oraz

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Art. 104.
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 106.
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38.

Art. 123.
§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Art. 141.
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:1)urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Art. 217a.
Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.

Art. 218.
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2. pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Art. 219.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska