Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-05-26
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Majątek i gospodarka finansowa

Majątkiem Śląskiej Izby Aptekarskiej jest nieruchomość wraz z wyposażeniem położona w Katowicach przy ulicy Krynicznej 15 stanowiąca własność Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Dochodami izby aptekarskiej są:

- składki członkowskie;
- zapisy, darowizny, dotacje;
- wpływy z działalności gospodarczej;
- inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).


Uchwała nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 29 ust. 3 i następne w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 136 poz. 856 z późn. zm.),

uchwala co następuje:

§1

Z dniem 31.03.2014r. uchyla się uchwałę nr U-RSIA-104-VI-2013 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 5 marca 2013r. w sprawie składek członkowskich w SIA.

§2

Składka członkowska dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej wynosi:

I. 1. 40 zł miesięcznie dla wszystkich członków SIA wykonujących zawód farmaceuty art. 15 ust. 1 i 2 ustawy za wyjątkiem p. II i III uchwały.

II. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłacają:
1. osoby przebywające na urlopie wychowawczym - na ich pisemny wniosek.
2. osoby bezrobotne nie wykonujące zawodu - po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy o rejestracji jako bezrobotni.

III. Zwalnia się z obowiązku opłacania składki:
1. emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na ich pisemny wniosek.

Zasady opłacania składek:
Zgodnie z art. 15 powołanej ustawy każda osoba wykonująca zawód na terenie danej izby aptekarskiej musi być wpisana na listę jej członków z czym wiąże się bezwzględny obowiązek opłacania składek członkowskich.
Wpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca.

W przypadku określonym w § 2 pkt. I oraz pkt. II obowiązek opłacania składki powstaje w zależności od chwili wpisu: 1. w miesiącu wpisu jeżeli był on dokonany do 15 dnia danego miesiąca, 2. w następnym miesiącu po dokonaniu wpisu na listę członków SIA w Katowicach, jeżeli wpisu dokonano po dniu 15 danego miesiąca.

W przypadku określonym w pkt. II 1. i 2. i pkt. III obowiązek opłacania składki ustaje w następnym miesiącu po złożeniu uzasadnionego wniosku, decyduje data wpływu do SIA.

Osoby opłacające składki w obniżonej wysokości lub zwolnione z obowiązku opłacania składek mają obowiązek niezwłocznie (instrukcyjnie 14 dni) zawiadomić SIA w Katowicach o utracie uprawnień do opłaty obniżonej składki lub zwolnienia z jej opłacania pod rygorem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami i skierowaniu sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialność Zawodowej.

Uzasadnienie

Określenie wysokości składki członkowskiej jest wyłączną kompetencją Rady SIA, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich. Rada SIA ujednoliciła wysokość składki członkowskiej tak, aby nie były one dla członków samorządu zróżnicowane. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 12 stycznia 2006 sygn. akt III ZS 2/05 ?... organy samorządu... nie mogą uzależniać wpisu na listę od ... ani różnicować wysokości składek korporacyjnych w sposób sprzeczny z zasadami samorządności i równości...?. Tak jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że składka za przynależność do samorządu zawodowego powinna być w jednakowej wysokości dla wszystkich członków. Dokonane obniżki składki i zwolnienia z obowiązku ich opłacania zgodne są z zasadami współżycia społecznego art. 5 kc. Ponadto w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy różnica pomiędzy zarobkami kierowników, a mgr farmacji jest coraz mniejsza i często wynagrodzenia są wypłacane w porównywalnej wysokości.

Obniżona wysokość składek i zwolnienie z obowiązku ich opłacania jest związane ze szczególną sytuacją grup uprawnionych do obniżonej składki (względy społeczne) oraz realizacją uchwały nr VI/27/2012 KZA z dnia 22.01.2012r.

Sankcje za zaniechanie obowiązku poinformowania izby o utracie uprawnień do opłacania składki obniżonej lub zwolnienia z obowiązku jej opłacania mają na celu przeciwdziałanie nadużywaniu tego prawa oraz są zgodne z zasadami współżycia społecznego art. 5 kc.

Wskazując na powyższe Rada SIA podjęła powyższą uchwałę.


Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk

Skarbnik Rady SIA mgr farm. Krzysztof Majka

___________________________________________________________________________

Składkę można wpłacać na rachunek bankowy Śląskiej Izby Aptekarskiej
numery kont:
PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508
Alior Bank 09 2490 0005 0000 4530 4571 9706
___________________________________________________________________________


Odpowiedzialny(a): Lech Wróblewski

Plik do pobrania:

 Sprawozdanie_finansowe_OIA_Katowice_2018_2019.pdf (4955 kb)


Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska